Současnost školy

Jsme členem následujících institucí:

Hospodářská komora ČR

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Asociace číšníků ČR

Česká barmanská asociace
CBA logo

Český svaz zpracovatelů masa
CSZM logo

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru

Unie CZESHA Unie czesha logo

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, je státní střední škola. Vzdělávací nabídka školy zahrnuje potravinářské tříleté učební obory Cukrář-výroba, Kuchař-číšník pro pohostinství, Řezník-uzenář a Pekař pro získání středního vzdělání s výučním listem, čtyřletý studijní obor Obchodně podnikatelská činnost zakončený maturitní zkouškou. Absolventi učebních oborů se studijními předpoklady mají možnost získat maturitní vysvědčení ve dvouletém denním nástavbovém studiu Podnikání. Výhoda takto koncipované střední školy, s nabídkou učebních i studijních oborů, spočívá zejména v možnosti prostupnosti mezi jednotlivými typy studia tak, jak student dokáže zvládnout stanovené učivo. Organizace studia je závislá na zvoleném studijním nebo učebním oboru. Obecně lze říci, že teoretické vyučování probíhá u všech oborů v budově školy. Praktické vyučování je soustředěno také v areálu školy. Studenti vyšších ročníků procházejí praktickým vyučováním též na pracovištích spolupracujících firem regionu. Žákům zajišťujeme ubytování ve vlastním domově mládeže s kapacitou 189 lůžek.

Pro celkovou představu o škole ještě několik stručných informací. Ve školním roce 2009/2010 navštěvuje školu 442 žáků v 17 třídách denního studia, z toho v 11 třídách učebních a 6 třídách studijních oborů. Součástí života školy jsou rovněž mimoškolní aktivity studentů. Každoročně v této oblasti připravujeme řadu akcí pro využití volného času. V oblasti sportovní, např. tradiční turnaje ve fotbale, florbale, ledním hokeji, stolním tenise atd. Naši žáci se zúčastňují odborných soutěží, pořádáme exkurze na odborné výstavy - např. Gastro Pardubice, Invex Brno, Gaudeámus. Žáci mohou využívat na domově mládeže studovnu s osmi počítači připojenými k internetu. Pro maturitní ročníky je jistě hezkou životní vzpomínkou pořádání maturitního plesu. Při rozhodování, jaké zaměření učebního nebo studijního oboru zvolit, hraje jistě velkou roli možnost uplatnění po skončení školy. V případě, že student nemá zájem pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole, nachází absolvent potravinářských oborů dobrou pracovní příležitost u firem působících v našem regionu. Snažíme se rozvíjet spolupráci s těmito firmami s cílem přizpůsobit získávané znalosti a dovednosti našich absolventů jejich požadavkům.

Pro školní rok 2009/2010 bylo na naši školu přijato do prvních ročníků celkem 127 žáků do 4 tříd denního studia, z toho 93 žáků do učebních oborů a 34 žáků do studijních oborů. Potěšitelnou skutečností přijímacího řízení v posledních letech je vzrůstající zájem rodičů a žáků o potravinářské obory, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré pracovní uplatnění.

 

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London