Projekt Rozšíření gastronomického vzdělávacího programu dle NSK

Logo projektuPrvořadým cílem projektu je vytvoření výukových materiálů pro osoby v dalším vzdělávání v oblasti gastronomie a jejich následné pilotní ověření. Jedná se o obory Kuchař-číšník, Cukrář a Pekař dle NSK.

Výukové programy budou zpracovány v elektronické podobě na CD a DVD nosičích a dále ve verzi pro Internetové vzdělávání. Budou sloužit jak v interaktivní výuce při konzultačních hodinách s yučujícím, tak při samostudiu.

Jednotlivé programy budou vycházet z NSK, tedy schváleným profesním kvalifikacím zveřejněných na stránkách NSK pro uvedené obory, kde jsme autorizovanou osobou a kde úspěšně provádíme uznávání předchozího učení. Každý modul je sestaven z teoretické a praktické části a bude zakončen závěrečným výstupním testem. Po úspěšném zvládnutí výstupního testu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování daného modulu. Na základě tohoto osvědčení může každý uchazeč v budoucnu kdykoli složit před zkušební komisí závěrečnou zkoušku, kde získá osvědčení z patřičných PK pro daný obor dle zákona č. 179/2006 Sb.

Podmínkou je absolvování jednotlivých modulů a úspěšné zvládnutí zkoušky z patřičných PK, které jsou nezbytné k získání výučního listu dle NSK (www.narodni-kvalifikace.cz). Vzdělávací programy, které budou vytvořeny, navazují na ŠVP, čímž je zaručena provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Projekt je v přímé shodě se specifickými kritérii pro danou výzvu. Projektu se mohou zúčastnit osoby, které mají ukončené minimálně základní vzdělání a chtějí si vzdělání zvýšit, či již např. získaly středoškolské vzdělání a chtějí si své vzdělání rozšířit. Projektu se mohou zúčastnit i osoby, které z různých důvodů předchozí vzdělání nedokončily a vstoupily na trh práce. Projekt navazuje na již realizovaný projekt Moderní gastronomie a trh práce, kde jsme vytvořili elektronické materiály u příbuzných PK. V případě podpoření naší projektové žádosti, bude nabídka v oblasti gastronomie z hlediska schválených autorizací na naší škole kompletní.

Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách projektu www.rgvp.soupolicka.cz

Projekt Moderní gastronomie a trh práce

Moderní gastronomie a trh práce   Prvořadým cílem projektu je vytvoření dvou výukových programů pro osoby v dalším vzdělávání v oblasti gastronomie a jejich následné pilotní ověření. Jedná se o obory kuchař-číšník a cukrář-výroba. Výukové programy budou zpracovány v elektronické podobě na CD a DVD nosičích a dále ve verzi pro Internetové vzdělávání. Budou sloužit jak v interaktivní výuce při konzultačních hodinách s vyučujícím, tak při samostudiu. Jednotlivé programy budou rozděleny na moduly. Tyto moduly budou ve výuce předcházet dílčím kvalifikacím. Každý modul je sestaven z teoretické a praktické části a bude zakončen závěrečným výstupním testem. Po úspěšném zvládnutí výstupního testu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování daného modulu. Dále pak složí před zkušební komisí závěrečnou zkoušku, kde získá osvědčení z patřičných DK pro daný obor dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dle tohoto zákona je naše škola autorizovanou osobou. Uspěšní absolventi mohou v dalším období získat až výuční list, v daných oborech. Podmínkou je absolvování jednotlivých modulů a úspěšné zvládnutí zkoušky z patřičných DK, které jsou nezbytné k získání výučního listu dle NSK (www.narodni-kvalifikace.cz). Vzdělávací programy, které budou vytvořeny, navazují na SVP, čímž je zaručena provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Projekt je tudíž v přímé shodě se specifickými kritérii pro danou výzvu. Především propojuje oblast počátečního vzdělávání s dalším vzděláváním osob. Projektu se mohou zúčastnit osoby, které získaly základní vzdělání a chtějí si vzdělání zvýšit, či již např. získaly středoškolské vzdělání a chtějí si své vzdělání rozšířit. Projektu se mohou zúčastnit i osoby, které z různých důvodů předchozí vzdělání nedokončily a vstoupily na trh práce. Projekt navazuje na obory, kde jsme provedli inovaci a elektronizaci našich výukových předmětů pro žáky denního studia se zaměřením na gastronomii a chemii a tím naši nabídku ve vzdělání rozšiřuje o další vzdělávání.

Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách projektu www.modgatp.soupolicka.cz

Seminář "Příprava sushi" v SOŠ a SOU Polička

Ve dnech 13. - 14. prosince 2011 proběhl v odborné učebně naší školy v rámci projektu UNIV 2 seminář Příprava sushi vedený mistrem kuchařem panem Václavem Šmerdou. Účastníci semináře měli možnost nejenom shlédnout a ochutnat, ale i vyzkoušet si přípravu nejdůležitějších druhů sushi jako je Nigiri-Sushi, Nori-maki-Sushi, Temaki-Sushi California Roll a další.

Projekt Gastronomický výukový průvodce

Cílem projektu je vytvořit digitální filmové záznamy výukového materiálu oboru Kuchař-číšník a Cukrář na DVD a CD. Délka záznamu jednoho DVD bude 60 minut. Na přenosných záznamových nosičích budou zaznamenány pracovní postupy pro žáky při tvorbě kuchařských a cukrářských výrobků. Dalším výstupem bude sepsání receptů včetně pracovních postupů a jejich doplnění o digitální fotografie. Recepty, pracovní postupy a digitální fotografie budou následně vloženy do elektronické knihy a zveřejněny na www stránkách, zároveň bude vytvořena i verze na CD. Po předchozí práci s výukovým filmovým materiálem považujeme za optimální vytvořit jednotlivé filmy, na kterých bude zaznamenán technologický a pracovní postup při tvorbě gastronom. výrobku a polotovaru.V návaznosti na stanovený cíl projektu to znamená nafilmovat a zpracovat do výukového filmu celkovou problematiku v příslušných oborech. Tvorbou DVD a CD bude tedy vytvořen výukový materiál pro učební obory Kuchař-číšník a cukrář-cukrářka.

Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách projektu www.pruvodce.soupolicka.cz.
 

Mezinárodní projekty

Naše škola se úspěšně angažuje v projektech financovaných Národní agenturou pro Evropské vzdělávací programy NAEP, a to především v programu Comenius a Leonardo da Vinci.

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odbornéh vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni. V letošním roce jsme úspěšně ukončili projekt Leonardo 2008 zaměřený na žáky SOU Kuchař-číšník a zároveň zahajujeme Leonardo 2009, určen žákům čtyřletýchoborů SOŠ v oblasti cestovního ruchu. Každý projekt se skládá ze čtyř osmnáctidenních běhů realizovaných ve dvouletém období. Naším partnerem v tomto projektu je škola se zaměřením na gastronomii a cestovní ruch. Nachází se v Cesenaticu a leží přímo na pobřeží Jaderského moře.

V projektu Comenius společně s partnerskými organizacemi z Francie, Německa,Finska a Itálie-Sicílie realizujeme projekt zaměřený na využití mořských plodů v gastronomii. Cílem projektu jsou vzájemné výměny studentů a pedagogických pracovníků uvedených škol, kteří se mohou touto netradiční cestou seznamovat s novými trendy světové gastronomie. Vybraní studenti v těchto projektech mají vše zdarma včetně dopravy a pojištění. Kritériem pro výběr je aktivní přístup ke vzdělávání ze strany každého žáka.

 

Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení)

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

 


>> Číst celý článek >>

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London