Rozpis náhradního termínu a opravného termínu závěrečných zkoušek září 2016

Zde najdete časový harmonogram opravé závěrečné zkoušky v září 2016 - ústní zkouška - Opravné ZZ(pdf).

Rozpis závěrečných zkoušek oboru řezník červen 2016

Písemná závěrečná zkouška

Rozpis písemné zkoušky třídy Ř3  


Ústní závěrečná zkouška

Rozpis ústní zkoušky třídy Ř3  


 

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2015/2016

 

Třída
Obor vzdělání
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška
C3
29-54-H/01
10. 6. 2016
13. – 14. 6. 2016
24. 6. 2016
Ř3
29-56-H/01
10. 6. 2016
14. – 15. 6. 2016
27. 6. 2016
K3A
65-51-H/01
3. 6. 2016
6. – 9. 6. 2016
20. 6. 2016
K3B
65-51-H/01
3. 6. 2016
13. – 16. 6. 2016
28. 6. 2016

Náhradní a opravný termín

Písemná zkouška 2. 9. 2016 nebo 1. 12. 2016

Praktická zkouška 5.-7. 9. 2016 nebo 5.- 7. 12. 2016

Ústní zkouška 15. 9. 2016 nebo 15. 12. 2016

Přihláška k závěrečné zkoušce-ke stažení (PDF)

Přihlášku zašlete nejpozději 1 měsíc před termínem zkoušky.

Základní informace k závěrečným zkouškám

Na základě zákona č.561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovuji postup při ukončování studia žáků:

Ukončování studia závěrečnou zkouškou:
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Možnost konání závěrečných zkoušek: 
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku středního vzdělávání. V případě nesplnění této podmínky z důvodu neuzavření klasifikace, onemocnění apod., nemůže žák konat ZZ v termínech daných právními předpisy. Závěrečnou zkoušku skládá v náhradním termínu stanoveném zkušební komisí, a to v září, v prosinci eventuálně v červnu příštího školního roku.
Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v červnu z důvodů neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání do 31. srpna příslušného školního roku (ve výjimečných případech do konce září), konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit.
Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.
Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 
Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London