Školní seznam knih ke státní maturitní zkoušce 2017

Seznam literatury pro MZ z českého jazyka pro třídy H4 a G4  a N2 - (ve formátu pdf) ke stažení.

Pro rodiče

Generated button

Generated button

Generated button

 

Pro uchazeče

 

Termín pro podání přihlášek: 15. března 2016

 

Termín přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní studium: 15. dubna 2016

 

Na tříleté učební obory a dvouleté nástavbové obory se přijímací zkoušky nekonají.


Vše o příjimačkách se dočtete v krátkém infoletáku (stahuj ).


Přijímačky na Zouvák v kostce


 


Informace o jednotlivých oborech

Čtyřleté maturitní studium

Tříleté učební obory

Dvouletý nástavbový obor


  
  

 

Předvyplněnou přihlášku ve formátu PDF pro jednotlivé obory naleznete zde nebo po rozkliknutí na jednotlivých oborech. Současně s přihláškou je potřeba odevzdat také Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který najdete zde a také po rozkliknutí u každého oboru.

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 22. dubna 2016

Zápisový lístek je nutno doručit na naši školu nejpozději 10 dní po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Více informací o zápisovém lístku zde.


Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

 Studijní oddělení SOU SOŠ Polička

Tereza Vápeníková

Studijní oddělení

e: tereza.vapenikova@soupolicka.cz 

t: 461 725 843


Předvyplněné přihlášky a lékařské posudky

Hotelnictví

Přihláška ke studiu pro obor Hotelnictví na 1. místě (formát pdf)   

Přihláška ke studiu pro obor Hotelnictví na 2. místě (formát pdf)   

Lékařský posudek - Hotelnictví   

Gastronomie

Přihláška ke studiu pro obor Gastronomie na 1. místě (formát pdf)   

Přihláška ke studiu pro obor Gastronomie na 2. místě (formát pdf)   

Lékařský posudek - Gastronomie   

Kuchař - číšník
 
Přihláška ke studiu pro obor Kuchař-číšník na 1. místě (formát pdf)   

Přihláška ke studiu pro obor Kuchař-číšník na 2. místě (formát pdf)   

Lékařský posudek - Kuchař-číšník   

Cukrář

Přihláška ke studiu pro obor Cukrář na 1. místě (formát pdf)   

Přihláška ke studiu pro obor Cukrář na 2. místě (formát pdf)   

Lékařský posudek - Cukrář   

Řezník - uzenář

Přihláška ke studiu pro obor Řezník-uzenář na 1. místě (formát pdf)   

Přihláška ke studiu pro obor Řezník-uzenář na 2. místě (formát pdf)   

Lékařský posudek - Řezník-uzenář   

Pekař

Přihláška ke studiu pro obor Pekař na 1. místě (formát pdf)   

Přihláška ke studiu pro obor Pekař na 2. místě (formát pdf)   

Lékařský posudek - Pekař   

Podnikání

Vzor vyplněné přihlášky pro nástavbové studium (formát pdf)   

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení stanovená pro všechna kola.   


Co je to Zápisový lístek?

Ve zkratce: Zápisový lístek získá každý žák na své základní škole do 15. března. Tím, že žák odevzdá Zápisový lístek na střední škole, potrzuje svůj úmysl na dané škole studovat. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu na SOŠ a SOU pro školní rok 2016/2017

Přijímání žáků ke studiu na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Polička, Čs. armády 485, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Pro studenty

Studuj na Zouváku

A tady bude text pro uchazeče

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London