29-56-H/01 Řezník - uzenář

Školní vzdělávací program Řezník - uzenář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání splněná povinná školní docházka
Přijímací řízení přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Náklady na studium školné se neplatí
Lékařská prohlídka ano

ŘezníkStřídá se teoretická výuka s praktickou v týdenních cyklech. Převahu tvoří odborné předměty (zpracování masa, biologie a anatomie, zbožíznalství,...), vyučují se i všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova). Kromě teoretických znalostí o porážce, dělení masa a výrobě masných výrobků získají učni znalosti také o anatomii zvířat, chemických procesech spojených se zpracováním masa a základní dovednosti spojené s prodejem . Součástí výuky jsou i odborné exkurze, pravidelné návštěvy výstav a veletrhů. Nejlepší učni se účastní soutěží Valašský řezník a Řeznická sekyra.

Praktické dovednosti získávají učni v moderně vybavených dílnách v místním Masokombinátu Polička a.s. nebo ve školní prodejně a výrobně vařených masných výrobků. Škola také úzce spolupracuje se soukromými zpracovateli masa.

Profil absolventa

  • má návyky, dovednosti a znalosti k provádění jateční výroby, k provádění bourárenských činností, masné výroby a úpravy mas i masných výrobků, zvládne domácí zabíjačku
  • je schopen samostatně obsluhovat v prodejně, umí provést přípravu masa, masných výrobků a uzenářských specialit pro prodej
  • zvládá základní problematiku obchodu, je seznámen se základními operacemi probíhajícími v obchodním zařízení
  • má základní ekonomické a právní znalosti nutné k podnikatelské činnosti, je schopen provést základní účetní operace, umí psát na psacím stroji a ovládá základy obsluhy počítače
  • zná základní hygienické normy, ovládá zásady manipulace s potravinářskými komoditami, zná základy jejich skladování a ošetřování
  • zvládne základní laboratorní techniky používané v hodnocení masa a masných výrobků

Po absolvování učebního oboru pracují absolventi buď ve velkých výrobních celcích (masokombináty) nebo v soukromých firmách. V poslední době se naši absolventi dobře uplatňují také v obchodních řetězcích.

Učební plán

  1.ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 1 2 5
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Chemie 1 1 - 2
Ekologie 1 - - 1
Fyzika 1 - - 1
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - 1,5 1,5 3
Výživa 1,5 - - 1,5
Aplikovaná biologie 1,5 1 1,5 4
Technologie 4 4 3,5 11,5
Obchodní provoz - 1 - 1
Psychologie prodeje - - 1 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 33 33 99

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London